J’aime Bridal

719 Main St
Pleasanton CA 94566
(925) 846-8459
www.jaimebridal.com